migrations сеобе family фамилија togetherness повезаност

Motif

Migration. A characteristic of our nation since the Slavic migration to the Balkan in ancient times, up until the current mass displacement around the world. The aim of this project is to connect the separated people. I would like for you to share your life stories, so that we could help each other in any possible way on this incessant wandering and continual search for a better life.

Мотив

Сеобе. Карактеристика нашег народа, још од давних миграција Словена на Балкан па све до садашњих расељавања по свјету. Циљ овог пројека је да се повежу раздвојени. Желио бих да се подјеле животне приче и да једни другима помогнемо на који год начин могуће, на овим непресталим тумарањима за бољим животом.

 

MILIDRAG (p): in Ljeskov Dub near Fojnice (Gacko). Oldest family in the that village. “One of the family branches moved to Klenovac, near Bosanski Petrovac”(147:584).

MILIDRAGOVIĆ (p): Jasenje, Dlakoše, Oblo Brdo, Vranjska.

Risto Milićević: the Herzegovinian surnames (page 503)

(Bileća); Počitelj (Čapljina). They moved to Dlakoše and Oblo Brdo from Jasenje. They are believed to be natives, “for they own their and the agas lands”. The ones in Jasenje, Dlakoše and Oblo Brdo descend from three brothers. Milidragović came to Počitelj to spend the winter there, but he eventually stayed. They celebrate the patron St George.

 

МИЛИДРАГ (п), у Љесковом Дубу код Фојнице (Гацко), Најстарија су породица у овом селу. „Једна се њихова грана иселила у Кленовац код Босанског Петровца“ (147:584).

МИЛИДРАГОВИЋ (п), Јасење, Длакоше, Обло Брдо, Врањска

Ристо Милићевић: Херцеговачка презимена (стр. 503)

(Билећа); Почитељ (Чапљина). У Длакоше и Обло Брдо доселили су из Јасења. Мисли се да су старосједиоци “јер имају своје и агинске земље”. У Јасењу, Длакошама и Облом Брду потичу “од три брата”. У Почитељ је Милидраговић дошао из Врањских “на презиму, па остао”. Славе Ђурђевдан, а прислужују Ђурђић.

Latest Blog Posts

 

 

 

Memories…

Family Milidrag

 

 

Успомене…

Породица Милидраг